Polska
International
Беларусь
Polska

Zasady i warunki

UMOWA UŻYTKOWNIKA

Niniejsza umowa (zwana dalej - Umową) jest zawierana pomiędzy Użytkownikiem a PharmBonus PL sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Licencjodawca) w celu uregulowania stosunków prawnych związanych z udzieleniem niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji i/lub Portalu PharmBonus w celu umożliwienia Użytkownikowi pracy z Informacyjną Bazą Danych na poniższych warunkach:

1. Postanowienia ogólne.

1.1. W niniejszym dokumencie oraz wynikających lub powiązanych z nim innych dokumentach regulujących stosunki prawne Stron stosuje się następujące terminy i definicje:

1.1.1. Umowa – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami, zmianami i wynikającymi z nich zobowiązaniami Stron, w tym w szczególności w zakresie udzielonej licencji;

1.1.2. Informacyjna baza danych PharmBonus (zwana dalej Bazą Informacji) – zbiór niezależnych materiałów przedstawionych w obiektywnej formie, usystematyzowanych w taki sposób, aby materiały te można było wyszukiwać i przetwarzać za pomocą komputera (PC);

1.1.3. Portal PharmBonus (zwany dalej Portalem) – zbiór logicznie powiązanych stron internetowych hostowanych pod jedną nazwą domeny PharmBonus w sieci World Wide Web i połączonych jednym tematem, do których można uzyskać dostęp pod adresem sieciowym www.pharmbonus.pl;

1.1.4. Użytkownik - licencjobiorca będący osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, z wykształceniem farmaceutycznym i/lub medycznym, który jest czynnym zawodowo farmaceutą i/lub lekarzem/pracownikiem medycznym, który przeszedł procedurę rejestracji ustanowioną przez Licencjodawcę na Portalu PharmBonus lub w aplikacji mobilnej PharmBonus;

1.1.5. Polityka prywatności danych osobowych (zwana dalej Polityką Prywatności) jest obowiązkowym dokumentem do akceptacji przez Użytkownika, który stanowi integralną część Umowy i określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika;

1.1.6. Aplikacja mobilna PharmBonus (zwana dalej Aplikacją) – oprogramowanie przeznaczone do smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych, hostowane i dostępne do pobrania i instalacji w internetowych sklepach z aplikacjami Google Play, App Store i innych;

1.1.7. Urządzenie – komputer, tablet, telefon komórkowy, komunikator, smartfon, inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Aplikacji i/lub Portalu zgodnie z ich przeznaczeniem funkcjonalnym;

1.1.8. Serwis – zestaw funkcjonalnych możliwości do pracy z Bazą Informacji udostępniany Użytkownikowi poprzez korzystanie z odpowiednich sekcji Aplikacji i/lub Portalu;

1.1.9. Treści – obrazy, teksty, materiały audio i wideo, a także inne przedmioty praw autorskich i (lub) praw pokrewnych, jak również inne informacje i komunikaty o tematyce medycznej i innej, zamieszczone w Bazie Informacji przez osoby trzecie (firmy farmaceutyczne, producentów farmaceutyków i inne osoby) na podstawie stosownych umów z Licencjodawcą, a także bezpośrednio przez samego Licencjodawcę, które nie stanowią reklamy;

1.1.10. Autoryzacja Użytkownika – ujednolicony system rejestracji i autoryzacji w Aplikacji i/lub na Portalu z wykorzystaniem identyfikatora nadanego Użytkownikowi przez Administratora (zgodnie z procedurą rejestracji);

1.1.11. Profil i/lub (Moje konto) – wydzielona przestrzeń w Aplikacji i na Portalu, do której Użytkownik uzyskuje dostęp po zarejestrowaniu się w Aplikacji i/lub na Portalu i otrzymaniu autoryzacji od Licencjodawcy. Profil i/lub (Moje konto) przeznaczony jest do przechowywania danych osobowych Użytkownika.

1.2. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji i/lub Portalu w jakikolwiek sposób i w dowolnej formie w ramach deklarowanej funkcjonalności (Serwisów), w tym:

  • rejestracja i/lub autoryzacja w Aplikacji i/lub na Portalu;
  • przeglądanie Treści za pośrednictwem Aplikacji i/lub Portalu;
  • zamieszczanie lub wyświetlanie jakichkolwiek informacji w Aplikacji i/lub na Portalu;
  • inne korzystanie z funkcjonalności Aplikacji i/lub Portalu
  • stanowi umowę licencyjną na korzystanie z Aplikacji i/lub Portalu, przeznaczonych do pracy z Bazą Informacji na warunkach określonych w niniejszej Umowie i dokumentach dodatkowych do niej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

1.3. Niniejsza Umowa i wskazane w niej obowiązkowe dokumenty określają podstawowe warunki korzystania z Aplikacji i/lub Portalu, a także rozwoju i/lub dodawania nowych funkcjonalności Aplikacji i/lub Portalu.

1.4. Warunkiem korzystania z Aplikacji i/lub Portalu jest pełna i bezwarunkowa akceptacja przez Licencjobiorcę warunków określonych w:

1.4.1. Niniejszej Umowie, która została zamieszczona w Internecie pod adresem: http://pharmbonus.pl/terms i/lub dostępnej do wglądu w sekcji „Ustawienia” w Aplikacji.

1.4.2. Polityce Prywatności zamieszczonej w Internecie pod adresem: http://pharmbonus.pl/terms i/lub dostępnej do wglądu w sekcji „Ustawienia” w Aplikacji.

1.4.3. Regulaminie korzystania z materiałów, zamieszczonych w Internecie pod adresem: http://pharmbonus.pl/terms i/lub do wglądu w sekcji „Ustawienia” w Aplikacji.

1.4.4. Wypełniając formularz rejestracyjny na Portalu i/lub w Aplikacji oraz klikając przycisk „Zarejestruj się”, Użytkownik tym samym potwierdza, że ​​zapoznał się w całości z niniejszą Umową, Polityką Prywatności, Regulaminem korzystania z materiałów oraz całkowicie akceptuje ww. dokumenty bez żadnych zastrzeżeń i ograniczeń. W przeciwnym razie Użytkownik nie ma prawa do przekazywania swoich danych rejestracyjnych do Licencjodawcy w celu ich przetwarzania, autoryzacji i późniejszej rejestracji w Aplikacji i/lub na Portalu.

1.5. Niniejsza Umowa, a także dodatkowe dokumenty do niej, regulują zasady udzielenia prawa do korzystania z funkcjonalności Aplikacji i/lub Portalu.

1.6. Niniejsza Umowa, w tym powiązane dokumenty, mogą zostać zmienione przez Licencjodawcę jednostronnie bez dodatkowego powiadomienia o tym Użytkownika. Nowa wersja Umowy i/lub dokumentów w niej określonych wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na Stronie http://pharmbonus.pl/terms oraz w sekcji „Ustawienia” w Aplikacji.

2. Ogólne warunki korzystania z Aplikacji i/lub Portalu.

2.1. Przeglądanie Treści zamieszczonych w sekcjach Aplikacji i/lub Portalu wymaga obowiązkowej rejestracji i/lub autoryzacji Użytkownika.

2.2. Jakiekolwiek korzystanie z funkcjonalności Aplikacji i/lub Portalu, w tym korzystanie z Serwisów, jest dozwolone wyłącznie po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i autoryzacji w Aplikacji i/lub na Portalu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Licencjodawcę.

2.3. Jakiekolwiek działanie Użytkownika w celu korzystania z Aplikacji i/lub Portalu oznacza, że Użytkownik dokładnie zapoznał się z dokumentami regulującymi zasady i warunki korzystania z Aplikacji i/lub Portalu, a także zmianami i uzupełnieniami ww. dokumentów (jeżeli zostały wprowadzone) oraz wyraża zgodę potrzebną dla akceptacji zasad i warunków zawartych w przedmiotowych dokumentach oraz potwierdza, iż w jego przypadku zostały spełnione wszelkie wymogi z niniejszej Umowy dla posiadania statusu Użytkownika.

2.4. Po przejściu przez Użytkownika procedury rejestracji i autoryzacji, Licencjodawca tworzy unikalne konto powiązane z Profilem i/lub (Moje konto) Użytkownika w Aplikacji i/lub na Portalu, które jest niezbędne do korzystania z funkcjonalności Aplikacji i/lub Portalu.

2.5. W celu rejestracji Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych i kompletnych informacji o sobie, odpowiadając na pytania zadane w formularzu rejestracyjnym oraz do aktualizowania tych informacji przez cały okres korzystania z Aplikacji i/lub Portalu, a także odpowiednich innych Serwisów.

2.6. W przypadku podania przez Użytkownika nierzetelnych informacji, a także w przypadku, gdy Licencjodawca ma powody twierdzić, że podane przez Użytkownika informacje są niekompletne i/lub nieprawdziwe, Licencjodawca ma prawo, według własnego uznania, zablokować lub usunąć konto Użytkownika, jak również odmówić Użytkownikowi prawa korzystania z Aplikacji i/lub Portalu oraz powiązanych z nimi Serwisów w całości lub w części.

2.7. Licencjodawca zastrzega sobie prawo żądania od Użytkownika w dowolnym momencie potwierdzenia danych podanych podczas rejestracji, w tym również żądania dokumentów potwierdzających dane złożone w tym zakresie (np. dyplom wyższego wykształcenia medycznego lub farmaceutycznego, potwierdzenia zatrudnienia w miejscu wskazanym przez Użytkownika podczas rejestracji) w celu potwierdzenia statusu Użytkownika. Brak uzyskania powyższych dodatkowych informacji może być utożsamiany przez Licencjodawcę z podaniem nieprawdziwych informacji przez Użytkownika i pociągać za sobą konsekwencje przewidziane w punkcie 2.6. Umowy. Jeżeli dane Użytkownika wskazane w dostarczonych przez niego dokumentach nie odpowiadają danym podanym podczas rejestracji, a także w przypadku, gdy dane określone podczas rejestracji nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, Administrator ma prawo zastosować określone środki w punkcie 2.6. Umowy.

2.8. Informacje o Użytkowniku zawarte na koncie w Profilu i/lub (Moje konto) Użytkownika są przechowywane i przetwarzane przez Licencjodawcę zgodnie z Polityką Prywatności.

2.9. Podczas rejestracji Użytkownik samodzielnie wybiera sobie login w postaci numeru telefonu komórkowego i/lub adresu poczty elektronicznej (e-mail) należącego wyłącznie do Użytkownika (unikalną nazwę konta Użytkownika) oraz hasło dostępu do Profilu i/lub (Moje konto). Późniejsza zmiana hasła dokonywana jest przez Użytkownika poprzez „Ustawienia” w Aplikacji i/lub na Portalu.

2.10. Licencjodawca ma prawo ustalić wymagania dotyczące minimalnej liczby znaków zawartych w loginie i/lub haśle Użytkownika, a także ustalić ograniczenia w stosowaniu niektórych znaków w loginie i/lub haśle, jak również samodzielnie stosować wybrany sposób określenia bezpieczeństwa dla wskazanego przez Użytkownika loginu i/lub hasła.

2.11. Zarejestrowany Użytkownik samodzielnie określa procedurę korzystania z Profilu i/lub (Moje konto) w Aplikacji i/lub na Portalu, a także innych funkcjonalności Aplikacji i/lub Portalu, w tym korzystania z odpowiednich Serwisów. Jednocześnie działania Użytkownika związane z korzystaniem z Aplikacji i/lub Portalu w żadnych okolicznościach nie mogą być sprzeczne z niniejszą Umową, a także z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

2.12. Sposób i skutki posługiwania się przez Użytkownika loginem i hasłem określa ust. 6 niniejszej Umowy.

3. Ograniczenia odpowiedzialności Licencjodawcy. Odpowiedzialność Użytkownika.

3.1. Akceptując warunki niniejszej Umowy, Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na następujące warunki:

3.1.1. Licencjodawca ma prawo ustalać limity i ograniczenia w korzystaniu z Aplikacji i/lub Portalu dla wszystkich Użytkowników lub dla poszczególnych Użytkowników.

3.1.2. Informacje o ustanowieniu odpowiednich ograniczeń Licencjodawca przekaże Użytkownikowi w formie i w sposób określony według wyłącznego uznania Licencjodawcy.

3.2. O ile nie przewidziano inaczej w odpowiednich zmianach do niniejszej Umowy lub dodatkowych dokumentach do niej:

3.2.1. Użytkownik korzysta z Aplikacji i/lub Portalu na własne ryzyko. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym za zgodność funkcjonalności Aplikacji i/lub Portalu, a także udostępnionych na ich podstawie Serwisów, z celami Użytkownika;

3.2.2. Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że głównym celem Bazy Informacji, Aplikacji i Portalu nie jest prowadzenie reklamy ani tworzenie narzędzi do działań reklamowych ani przez osoby trzecie, ani przez samego Licencjodawcę. Treści udostępniane Użytkownikowi przy korzystaniu z funkcjonalności Aplikacji i/lub Portalu mają charakter informacyjny i są dostępne dla Użytkownika za jego wyraźną zgodą (tj. wyrażoną chęcią uzyskania przez Użytkownika dostępu do ww. informacji przez akceptację tym samym warunków niniejszej Umowy).

3.3. Licencjodawca nie gwarantuje, że:

3.3.1. Funkcjonalność Aplikacji i/lub Portalu oraz udostępnych na ich podstawie Serwisów spełniają wymagania Użytkownika w momencie akceptacji Umowy i będą spełniać te wymagania na późniejszych etapach;

3.3.2. Serwisy będą udostępniane w sposób ciągły, szybki, rzetelny i bezbłędny;

3.3.3. Informacje, które można uzyskać w ramach korzystania z Aplikacji i/lub Portalu, a także Serwisów udostępnionych na ich podstawie, będą dokładne i rzetelne i mogą być wykorzystywane do celów innych niż informacyjnych (na przykład przedmiotowe informacje nie mogą posłużyć do ustalenia i/lub potwierdzenia jakichkolwiek faktów lub diagnozy, być przekazywane osobom trzecim, wykorzystane do celów naukowych, medycznych, rekomendacyjnych i innych);

3.3.4. Jakość informacji i Treści, które zostaną pozyskane za pomocą Aplikacji i/lub Portalu oraz udostępnionych na ich podstawie Serwisów będzie odpowiadać oczekiwaniom i potrzebom Użytkownika.

3.4. Wszelkie informacje, do których Użytkownik uzyskuje dostęp poprzez korzystanie z Aplikacji i/lub Portalu, mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie na własne ryzyko zawodowe. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje wykorzystania otrzymanych informacji, w tym za szkody powstałe w związku z tym u Użytkownika, w komputerze Użytkownika lub u osób trzecich, a także za utratę danych lub jakąkolwiek inną szkodę (majątkową i niemajątkową).

3.5. Ponieważ funkcjonalne możliwości Aplikacji i/lub Portalu, a także udostępnionych na ich podstawie Serwisów, są na etapie ciągłego rozwijania i aktualizacji, ich forma i charakter mogą od czasu do czasu ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Licencjodawca jest uprawniony, w razie potrzeby, według własnego uznania, zakończyć (czasowo lub na stałe) dostęp do dowolnej funkcjonalności Aplikacji i/lub Portalu (w tym Serwisów udostępnionych na ich podstawie) wszystkim Użytkownikom ogólnie lub poszczególnym Użytkownikom, bez uprzedniego zawiadomienia.

3.6. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu jakichkolwiek szkód poniesionych w wyniku bezpośredniego lub pośredniego korzystania z Aplikacji i/lub Portalu, a także w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych w Aplikacji i/lub Portalu.

3.7. W każdym przypadku w razie powstania odpowiedzialność po stronie Licencjodawcy może on odpowiadać wyłącznie na zasadzie winy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, jeżeli przedmiotowa odpowiedzialność nie jest wyłączona lub ograniczona na podstawie niniejszej Umowy.

3.8. Licencjodawca nie jest w żaden sposób związany Treściami zamieszczanymi przez osoby trzecie w Bazie Informacji i nie jest zobowiązany do weryfikacji zawartych w nich informacji, autentyczności i bezpieczeństwa takich Treści ani ich zgodności z wymogami obowiązującego prawa, jak również czy osoby trzecie posiadają niezbędny zakres praw do ich rozpowszechniania i/lub używania. Jednocześnie Licencjodawca w obowiązkowej formie przewiduje w swoich umowach ze stronami trzecimi postanowienie(a) dotyczące zgodności Treści zamieszczonych w Bazie Informacji z wymogami obowiązujących przepisów prawa polskiego.

3.9. Użytkownik zgadza się, że Licencjodawca nie jest zobowiązany do wstępnego sprawdzania jakichkolwiek Treści zamieszczanych w Bazie Informacji i rozpowszechnianych przez osoby trzecie za pośrednictwem Aplikacji i/lub Portalu, a także, że Licencjodawca ma prawo, lecz nie ma obowiązku odmawiania stronom trzecim według własnego uznania zamieszczania i dystrybucji przez nie Treści lub usuwania jakiejkolwiek Treści, które są dostępne za pośrednictwem Aplikacji i/lub Portalu.

3.10. Użytkownik rozumie i zgadza się, że jest zobowiązany niezależnie i samodzielnie ocenić wszelkie ryzyka związane z otrzymaniem/korzystaniem z Treści, w tym przeprowadzić ocenę ich wiarygodności, kompletności i użyteczności.

3.11. Podczas korzystania z Aplikacji i/lub Portalu Użytkownikowi zabronione jest:

3.11.1. Przesyłać do Bazy Informacji, a także wysyłać, transmitować lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać wśród innych Użytkowników informacje, które są nielegalne, złośliwe, zniesławiające, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, demonstrują przemoc i okrucieństwo (lub są ich propagandą), zawierają wulgaryzmy, naruszają dobra osobiste, naruszają prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, propagują nienawiść i/lub dyskryminację osób ze względów rasowych, etnicznych, płciowych, religijnych, społecznych, zawierają zniewagi wobec jakichkolwiek osób lub organizacji, elementy (lub są propagandą) pornografii, erotyki dziecięcej, są reklamą (lub propagandą) usług seksualnych (w tym pod przykrywką innych usług), alkoholu, wyjaśniają procedurę wytwarzania, używania lub innego użycia substancji odurzających, narkotyków lub ich odpowiedników, materiałów wybuchowych lub innej broni, naruszają prawa osób trzecich, w tym osób nieletnich i może im szkodzić w jakiejkolwiek formie;

3.11.2. Podszywać się pod inną osobę lub przedstawiciela organizacji i/lub społeczności bez wystarczających uprawnień, w tym pracowników Licencjodawcy lub osób trzecich zamieszczających informacje w Bazie Informacji, a także stosować wszelkich innych form i metod nielegalnego reprezentowania innych osób w sieci Internet w celu wprowadzenia w błąd innych Użytkowników i/lub Licencjodawcy, i/lub osób trzecich;

3.11.3. Zbierać i przechowywać dane osobowe innych osób bez odpowiednich zgód;

3.11.4. Zakłócać w jakikolwiek sposób normalnego działania Aplikacji i/lub Portalu;

3.11.5. Promować działania mające na celu naruszenie ograniczeń i łamanie zakazów nałożonych niniejszą Umową i dodatkowymi do niej dokumentami;

3.11.6. W inny sposób naruszać normy prawa, w tym przepisy prawa międzynarodowego, obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez korzystanie z Aplikacji i/lub Portalu.

3.12. W przypadku naruszenia praw i/lub interesów Licencjodawcy i/lub Użytkowników i/lub osób trzecich w związku z korzystaniem z Aplikacji i/lub Portalu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Licencjodawcę poprzez wysłanie pisemnego zawiadomienia z wyszczególnieniem okoliczności naruszenia oraz hiperłącza do sekcji Aplikacji i/lub do strony Portalu zawierającej materiały naruszające odpowiednie prawa i/lub interesy.

3.13. W przypadku roszczeń dotyczących naruszenia przez danego Użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich majątkowych i/lub niemajątkowych, osobistych, a także zakazów lub ograniczeń ustanowionych przez przepisy prawa, Użytkownik ten jest zobowiązany na żądanie Licencjodawcy, do przekazania Licencjodawcy oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie notarialnej w zakresie zobowiązania do zaspokojenia powstałych roszczeń osobiście, we własnym zakresie/własnymi środkami wraz ze wskazaniem swoich danych identyfikacyjnych.

3.14. Jeżeli Licencjodawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności lub zostanie na niego nałożona kara w związku z naruszeniem praw i/lub interesów Licencjodawcy i/lub osób trzecich i/lub innych Użytkowników, a także zakazów lub ograniczeń ustanowionych przez przepisy prawa przez Użytkownika, taki Użytkownik jest zobowiązany do pełnego zrekompensowania szkód Licencjodawcy (w tym zaspokojenia wszelkich roszczeń regresowych z ww. tytułu zgodnie z przepisami prawa polskiego).

3.15. W przypadku wielokrotnego lub rażącego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy, a także postanowień dodatkowych dokumentów do niej i/lub obowiązujących przepisów prawa, Licencjodawca ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, a także odmowy dostępu za pomocą konta Użytkownika do Aplikacji i/lub Portalu oraz usunięcia wszelkich informacji podanych przez Użytkownika w Profilu i/lub (Moje konto) bez uprzedniego powiadomienia.

4. Prawa autorskie.

4.1. Wszystkie składowe Bazy Informacji, Aplikacji i Portalu, w tym elementy projektowe, kody programów, tekst, obrazy graficzne, ilustracje, wideo, architektura Bazy Informacji, sama Baza Informacji oraz zamieszczone w niej Treści są objęte prawami autorskimi Licencjodawcy i innych podmiotów (w tym osób trzecich).

4.2. Licencjodawca udziela Użytkownikowi prawa korzystania z Aplikacji i/lub Portalu w ramach ich ogólnej funkcjonalności.

4.3. Korzystanie z Aplikacji i/lub Portalu w inny sposób, w tym poprzez kopiowanie (odtwarzanie) Treści zamieszczonych w Bazie Informacji (do której dostęp uzyskuje się poprzez korzystanie z Aplikacji i/lub Portalu), a także elementów projektowych, programów dla komputerów i baz danych zawartych w Aplikacji i/lub Portalu, ich dekompilacja, modyfikacja, a następnie dystrybucja, publiczne wyświetlanie i udostępnianie są zabronione, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej.

4.4. Użytkownik nie ma prawa reprodukowania, przerabiania, kopiowania, przesyłania, wynajmowania, dzierżawienia, odsprzedawania lub dystrybuowania na zewnątrz, a także wykorzystywania do jakichkolwiek celów komercyjnych (w tym reklamowych) całości lub jakichkolwiek części Aplikacji i/lub Portalu (w tym Treści dostępnych dla Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji i/lub Portalu, a także udostępnionych na ich podstawie Serwisów) lub dostępu do nich, chyba że Użytkownik otrzymał taką zgodę od Licencjodawcy lub gdy jest to wyraźnie przewidziane w dodatkowych dokumentach dotyczących korzystania z określonych funkcjonalności Aplikacji i/lub Portalu.

4.5. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji i/lub Portalu, jak również z zamieszczonych w nich Treści, do osobistego niekomercyjnego użytku jest dozwolone pod warunkiem, że wszelkie znaki ochrony praw autorskich, prawa pokrewne, znaki towarowe, nazwy handlowe, inne informacje o autorze są zachowane, w tym imię i nazwisko (lub pseudonim) autora / imię i nazwisko właściciela praw autorskich pozostaje bez zmian. Wyjątkiem są przypadki bezpośrednio przewidziane przez przepisy prawa polskiego, niniejszą Umowę i/lub dodatkowe dokumenty do niej.

4.6. Aplikacje i/lub Portal mogą zawierać łącza do witryn w Internecie (stron osób trzecich). Te osoby trzecie i zawartość ich stron nie są sprawdzane przez Licencjodawcę pod kątem zgodności z określonymi wymaganiami (rzetelność, kompletność, legalność itp.). Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, materiały zamieszczone na stronach osób trzecich, do których Użytkownik uzyskuje dostęp w związku z korzystaniem z Aplikacji i/lub Portalu, jak również za dostępność takich stron lub informacji oraz konsekwencje ich wykorzystania przez Użytkownika.

4.7. Link (w dowolnej formie) do jakiejkolwiek strony, produktu, usługi, wszelkie informacje o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym zamieszczone w Aplikacji i/lub na Portalu nie stanowią reklamy ani rekomendacji tych produktów (usług, działań) przez Licencjodawcę, z wyjątkiem przypadków, gdy zostało to wyraźnie wskazane przez samego Licencjodawcę.

5. Powiadomienia.

5.1. Licencjodawca ma prawo do wysyłania Użytkownikowi powiadomień (w tym tzw. powiadomień Push) na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w jego Profilu i/lub (Moje konto), adres pocztowy, adres służbowy, a także numer telefonu komórkowego o ważnych wydarzeniach, występujących w ramach Aplikacji i/lub Portalu lub w związku z nimi, w tym poprzez zbiorczą wysyłkę.

5.2. Dopuszcza się w szczególności wykorzystywanie powiadomień (w tym tzw. powiadomień Push) w celu informowania Użytkownika o ograniczeniach w dostępie do Bazy Informacji, Aplikacji i/lub Portalu, a także udostępnianych na ich podstawie Serwisów, w związku z prowadzonymi pracami technicznymi, naruszeniami przez Użytkownika, zmianami w funkcjonalności Aplikacji i/lub Portalu, w tym również zmianami Umowy i/lub Polityki Prywatności i/lub innych dodatkowych dokumentów.

5.3. Licencjodawca, według własnego uznania, ma prawo używać powiadomień (w tym tzw. powiadomień Push) do rozpowszechniania innych informacji, które nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy.

6. Porozumienie w sprawie stosowania podpisu elektronicznego.

6.1. W stosunkach pomiędzy Licencjodawcą a Użytkownikiem mogą być stosowane dokumenty elektroniczne poświadczone prostym podpisem elektronicznym.

6.2. Prosty podpis elektroniczny jest tworzony i składany bezpośrednio przez Użytkownika poprzez użycie loginu i hasła Użytkownika lub numeru telefonu komórkowego i/lub adresu e-mail Użytkownika wskazanego w Profilu i/lub (Moje konto) (klucz podpisu elektronicznego).

6.3. Za zgodą Stron dokumenty elektroniczne podpisane prostym podpisem elektronicznym są traktowane przez Strony na równi z dokumentami sporządzonymi w formie pisemnej, podpisanymi własnoręcznym podpisem.

6.4. Licencjodawca ustala osobę Użytkownika, któremu jest przyporządkowany prosty podpis elektroniczny, na podstawie nazwy użytkownika i hasła użytego przez Użytkownika, wskazanymi podczas rejestracji i autoryzacji w Aplikacji i/lub na Portalu - w przypadku dokonania jakichkolwiek działań związanych z korzystaniem z Aplikacji i/lub Portalu, lub na podstawie numeru telefonu komórkowego i/lub adresu poczty elektronicznej, z których korzysta Użytkownik – jeżeli Licencjodawca otrzymuje wiadomości z takiego adresu.

6.5. Wszelkie czynności dokonane za pomocą prostego podpisu elektronicznego danego Użytkownika uważa się za wykonane przez takiego Użytkownika.

6.6. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności w przedmiocie danych klucza podpisu elektronicznego. W szczególności Użytkownik nie ma prawa do przekazywania swojej nazwy użytkownika i hasła ani udostępniania swojego numeru telefonu komórkowego i/lub adresu poczty elektronicznej osobom trzecim, a także ponosi pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo i korzystanie, samodzielnie wybierając metodę przechowywania i ograniczania dostępu do nich.

6.7. W przypadku nieuprawnionego dostępu do loginu i hasła, ich utraty lub ujawnienia osobom trzecim, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Licencjodawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail z adresu poczty elektronicznej podanego w jego Profilu i/lub (Moje konto).

6.8. W przypadku utraty lub nieuprawnionego dostępu do poczty elektronicznej, której adres wskazany jest w Profilu i/lub (Moje konto), Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić taki adres w Profilu i/lub (Moje konto) na nowy i poinformować o tym fakcie Licencjodawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail z nowego adresu poczty elektronicznej.

7. Postanowienia końcowe.

7.1. Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wszelkie ewentualne spory wynikające ze stosunków regulowanych niniejszą Umową będą rozwiązywane w sposób określony w obowiązujących przepisach prawa polskiego.

7.2. Jeżeli z jakiegoś powodu jedno lub więcej postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, nie będą one miały wpływu na ważność lub zastosowanie pozostałych postanowień Umowy.

7.3. Brak działania ze strony Licencjodawcy w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy i/lub dodatkowych do niej dokumentów nie pozbawia Licencjodawcy prawa do podjęcia odpowiednich działań w celu późniejszej ochrony jego interesów i nie oznacza zrzeczenia się przez Licencjodawcę z roszczeń i uprawnień w przypadku kolejnych podobnych lub tożsamych naruszeń.

7.4. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub w związku z nią podlegają rozpatrzeniu w sądzie właściwym dla siedziby Licencjodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Data ostatniej aktualizacji: od 1 lipca 2021 roku.

Our site uses cookies. We use cookies because nothing works without them)